• ایران ، کردستان ، سقز
  • جمعه 09 آبان 1399
  • 12:13
ضعف زیر ساخت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
اصلی

ضعف زیر ساخت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان