• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:15
خط بیانگر اصلی روح و روان افراد درجامعه است
فرهنگی

خط بیانگر اصلی روح و روان افراد درجامعه است