• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:39
عزم جدی مجموعه مدیریتی دولت برای توسعه کردستان
اقتصادی

عزم جدی مجموعه مدیریتی دولت برای توسعه کردستان