• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 01:16
کجایید ای شهیدان خدایی       پرنده‌تر ز مرغان خدایی
اصلی

کجایید ای شهیدان خدایی پرنده‌تر ز مرغان خدایی