• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:42
به راوه رد کردنی ئه ده بی کوردی له گه ڵ ئه ده بی فارسی و عه ره بی ه هڵه یه
کوردی

به راوه رد کردنی ئه ده بی کوردی له گه ڵ ئه ده بی فارسی و عه ره بی ه هڵه یه

کۆبوونــهوهی ئهدبــی کــوردی بــه بهشــداری هیــوا قــادر، عهتــا نههایــی و بێهــروز چهمــهن ئــارا...

صفحه 1 از 4