• ایران ، کردستان ، سقز
  • پنجشنبه 01 آبان 1399
  • 12:55
اختصاص 50 ميليون تومان براي بوم گردي در روستاي مولان آباد
اقتصادی

اختصاص 50 ميليون تومان براي بوم گردي در روستاي مولان آباد

فرماندار ويژه سقز گفت: به دليل وجود مقبره شيخ حسن مولان آباد و قرآن نفيس د...

کدام سهامداران عدالت از امروز به بانک مراجعه کنند؟
اقتصادی

کدام سهامداران عدالت از امروز به بانک مراجعه کنند؟

تنها افرادی که تا قبل از ۳۱ اردیبهشت روش آزادسازی سهام عدالت خود را انتخاب کرده و یا شماره شبای بانکی خود را ثبت یا تغییر داده اند از ۶ خردا...

معاون اقتصادی استاندار: مساله کردستان، اقتصاد است
اقتصادی

معاون اقتصادی استاندار: مساله کردستان، اقتصاد است

دکتر حسین فیروزی روز یکشنبه در جمع مدیران بانکهای سقز اظهار کرد: باید گره ناکارآمدی اقتصادی در کردستان ...

جهش اقتصادی با اعتماد بر سندیکای بخش خصوصی
اقتصادی

جهش اقتصادی با اعتماد بر سندیکای بخش خصوصی

در سـال 1263 همزمـان بـا جریـان اصالحـات فراهانــی کــه مهمتریــن آنهــا شــامل تعدیــل ِ اقتصــادی، سی...

عزم جدی مجموعه مدیریتی دولت برای توسعه کردستان
اقتصادی

عزم جدی مجموعه مدیریتی دولت برای توسعه کردستان

اســتاندار کردســتان بــا اشــاره بــه عــزم جــدی مجموعــه مدیریتــی دولــت بــرای توسـعه کردسـتان،...

صفحه 1 از 4